Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
YouTube Facebook Google Plus
Zespół Szkół Publicznych w Tylawie

Regulamin biblioteki szkolnej

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

Rozdział I

Zagadnienia ogólne

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań na­uczycieli, uczniów i rodziców. Służy do realizacji zadań dydaktyczno - wychowaw­czych, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia również do korzystania z innych typów bibliotek i środ­ków informacji.

 

Rozdział II

Funkcje biblioteki

 1. Biblioteka stosując właściwe sobie metody i środki pełni funkcję:
 1.  kształcąco-wychowawczą poprzez:
 1. rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych;
 2. przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji;
 3. kształcenie kultury czytelniczej;
 4. wdrażanie do poszanowania książki;
 5. udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym.

 

2) opiekuńczo-wychowawczą poprzez:

 1. współdziałanie z nauczycielami;
 2. wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych;
 3. pomoc uczniom mającym trudności w nauce.

 

3) kulturalno-rekreacyjną poprzez:

 1. uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego.

 

Rozdział III

 

Organizacja biblioteki

 

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich klas, nauczyciele i inni pracow­nicy szkoły i  rodzice. Czas pracy biblioteki zapewnia możliwość korzystania z księgozbioru podczas zajęć lekcyjnych.
 2. Nadzór:

Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor, który:

 1.   zapewnia obsadę personelu oraz odpowiednie pomieszczenie i wyposażenie;
 2. zapewnia środki finansowe;
 3. zarządza skontrum zbiorów;
 4. zapewnia nauczycielom bibliotekarzom godziny do prowadzenia lekcji;
 5. zatwierdza tygodniowy rozkład zajęć;
 6. hospituje i ocenia pracę biblioteki.

 

 1. Zbiory:

a) biblioteka gromadzi następujące materiały:

- wydawnictwa informacyjne,

- podręczniki i programy szkolne dla nauczycieli,

- podręczniki szkolne do księgozbioru podręcznego,

- lektury podstawowe do języka polskiego i innych przedmiotów nauczania,

- lektury uzupełniające do języka polskiego,

- literaturę popularnonaukową i naukową,

- wybrane pozycje z literatury pięknej,

- wydawnictwa albumowe z dziedziny sztuki i krajoznawstwa,

- odpowiednią prasę dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli,

- podstawowe wydawnictwa z psychologii, filozofii, socjologii, pedagogiki i dydaktyki różnych przedmiotów nauczania,

- materiały audiowizualne.

b) strukturę szczegółową zbiorów determinują: profil szkolny, zainteresowania

użytkowników, możliwość dostępu czytelników do innych bibliotek, zasobność zbiorów tych bibliotek, inne czynniki środowiskowe, lokalne, regionalne.

 1.  Czas pracy biblioteki:

a) biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z

organizacją roku szkolnego,

b) okres udostępniania zostaje odpowiednio skrócony w czasie przeprowadzania w

bibliotece skontrum,

c) czas otwarcia biblioteki ustalony jest z dyrektorem szkoły.

 1.  Finansowanie wydatków:

a) wydatki pokrywane są z budżetu szkoły,

b) wysokość kwoty na potrzeby biblioteki ustalona jest na początku roku

c) propozycje wydatków na uzupełnienie zbiorów zatwierdza dyrektor szkoły,

d) działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Rodziców

 

Rozdział IV

 

Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza

 

1) koordynowanie pracy w bibliotece:

 1. opracowanie rocznych planów działalności biblioteki oraz terminów ważniej­szych imprez;
 2. sprawozdania z pracy biblioteki, zawierające oceny czytelnictwa;
 3. odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację prac biblioteki.

2)   praca pedagogiczna:

 1. gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami;
 2. udostępnianie zbiorów;
 3. udzielanie informacji bibliotecznych;
 4. rozmowy z czytelnikami o książkach;
 5. poradnictwo w wyborach czytelniczych;
 6. prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego zgodnie z programem;
 7. udostępnienie nauczycielom opiekunom potrzebnych materiałów;
 8. informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów i analiza czytelnictwa;
 9. prowadzenie różnych form wizualnych informacji o książkach;
 10. organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa;
 11. dobra znajomość zbiorów i potrzeb czytelniczych;
 12. dostosowanie formy i treści pracy do wieku i poziomu intelektualnego uczniów.

3)   praca organizacyjna:

 1. gromadzenie zbiorów oraz ich ewidencja - zgodnie z obowiązującymi przepi­sami;
 2. opracowanie biblioteczne zbiorów;
 3. selekcja zbiorów i ich konserwacja;
 4. organizowanie warsztatu informacyjnego;
 5. wydzielenie księgozbioru podręcznego;
 6. prowadzenie katalogów;
 7. udostępnienie zbiorów.

4)   współpraca z:

 1. bibliotekami pozaszkolnymi i innymi instytucjami kulturalnymi.

Zegar

LO DUKLA - NASZE LICEUM

Imieniny