Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół Publicznych w Tylawie

PROCEDURY BEZPIECZŃSTWA

Czcionka:

Procedury bezpieczeństwa w czasie stanu epidemii w związku
z COVID-19 obowiązujące w Szkole Podstawowej w Tylawie
od 1 września 2020 r.

 

 

Procedura dotyczy uczniów, dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego, rodziców/prawnych opiekunów, nauczycieli, pracowników obsługi i osoby trzecie odwiedzające szkołę.

 

Ustalenie poniższych zasad jest podyktowane tylko i wyłącznie zachowaniem dobrego zdrowia wszystkich osób przebywających w budynku i na terenie szkoły. Przestrzeganie ich jest wyrazem odpowiedzialności za siebie i inne osoby.

 

Ilekroć w dalszej treści procedur jest mowa o:

 1. szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Tylawie z Oddziałem przedszkolny zorganizowany przy Szkole Podstawowej w Tylawie;
 2. uczniu - należy przez to rozumieć ucznia Szkoły Podstawowej w Tylawie i dziecko w Oddziale przedszkolny zorganizowany przy Szkole Podstawowej w Tylawie;

 

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

 

 1. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

 

 1. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

 

 1. Przy wejściu do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk lub zakładanie rękawiczek jednorazowych.

 

 1. Opiekunowie odprowadzający uczniów mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
 1. 1 opiekun z uczniem/uczniami,
 2. dystansu od kolejnego opiekuna z uczniem/uczniami min. 1,5 m,
 3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m.

 

 1. Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 

 1. W szkole ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązują je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 

 1. Tylko osoby bez objawów chorobowych (sugerujących infekcję dróg oddechowych) mogą wejść do budynku na czas niezbędny do załatwienia spraw wymagających osobistego kontaktu z dzieckiem, uczniem, nauczycielem lub dyrekcją szkoły.

 

 1. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość:
 1. tel. komórkowy – 694035125,
 2. tel. stacjonarny – 13 4330709,
 3. e-mail – sptylawa@wp.pl,
 4. dziennik elektroniczny – https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminadukla/?logout
 5. kontakt telefoniczny z wychowawcą klasy.

 

 1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, stara się odizolować ucznia w gabinecie pomocy profilaktycznej, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie informuje  dyrektora (w przypadku jego nieobecności: wychowawcę lub innego nauczyciela) w celu powiadomienia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu) i zapewnienia właściwej opieki nad odizolowanym uczniem.

 

 1. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 

 

§ 2

Organizacja zajęć i pobytu na terenie szkoły

 

 1. Uczniowie powinni znać i przestrzegać „10 zasad dla ucznia” opublikowanych przez MEN, których tekst jest upubliczniony w salach szkolnych i na korytarzach.

 

 1. Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły w miarę możliwości starają się zachować dystans między sobą.

 

 1. Uczniowie mają obowiązek korzystania tylko z ustalonego boksu i miejsca w szatni.

 

 1. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

 

 1. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) przyniesionych zabawek lub innych rzeczy.

 

 1. Głównym wejściem do szkoły pozostaje wejście dolne od wschodniej strony.

 

 1. Uczniowie dowożeni wchodzą do szkoły niezwłocznie po przyjeździe, a uczniowie dochodzący przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

 

 1. Po przebraniu uczniowie bez zbędnej zwłoki udają się do świetlicy lub ustalonych stref przed klasami.

 

 1. Ustala się następujący przydział sal lekcyjnych dla poszczególnych klas:

 

KLASA

NR. SALI

„O”

12, 11

I

7

II

10

III

9

IV

2

V

5

VII

3

VIII

4

 

 

 1. Do pracowni przedmiotowych i podczas wyjścia z budynku uczniowie wyruszają z ustalonych stref pod opieką właściwego nauczyciela.

 

 1. Po zakończeniu zajęć uczniowie dojeżdżający i korzystający ze świetlicy udają się niezwłocznie na świetlicę, pozostali bez zbędnej zwłoki opuszczają teren szkoły.

 

 1. Uczniowie w miarę możliwości są zobowiązani do przebywania podczas oczekiwania na lekcje w wyznaczonych dla nich strefach na korytarzu szkolnym.

 

 1. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub w ustalonym z nauczycielem miejscu. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 

 1. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

 

 1. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie długiej przerwy w wyznaczonych miejscach i pod opieką nauczyciela.

 

 1. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

 

 

§ 3

Korzystanie z biblioteki szkolnej

 

 1. W bibliotece szkolnej może przebywać jednocześnie 2 osoby, w tym nauczyciel bibliotekarz z zachowaniem dystansu społecznego.

 

 1. Biblioteka szkolna będzie czynna w określonych godzinach. Godziny pracy zostaną wyznaczone i podane do wiadomości czytelników w pierwszym tygodniu nauki.
 2. Nauczyciel bibliotekarz jest zaopatrzony w środki ochrony osobistej (rękawiczki, osłona ust i nosa) oraz środek do dezynfekcji blatu i korzysta z nich zgodnie z potrzebami.

 

 1. W trakcie pracy pomieszczenie biblioteczne jest odpowiednio  wietrzone.

 

 1. Przed wejściem do biblioteki szkolnej obowiązuje dezynfekcja rąk.

 

 1. Książki zwrócone przez czytelników zostaną odłożone na okres min. 2 dni do tekturowego kartonu, opatrzone datą zwrotu i włączone do ponownego użytkowania po czasie obowiązującej je kwarantanny.

 

 1. Zwracanych do biblioteki książek nie należy dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi.

 

 

§ 4

Podejmowanie czynności sanitarno - higienicznych

 

 1. Zobowiązuje się wszystkie osoby trzecie, w tym rodziców i opiekunów uczniów, które wchodzą do szkoły aby dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos.

 

 1. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

 

 1. Pracownicy obsługi sprzątającej zobowiązani są do codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników oraz klawiatur, a także  powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków.

 

 1. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

 

 1. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 

 1. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.

 

 1. Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych, należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania. Zalecenia w tym zakresie zostały wskazane na stronie internetowej GIS:

 

 1. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

 

 1. W miejscach gdzie odbywają się ćwiczenia fizyczne używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

 

 1. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 

 1. Pracownicy obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

 

§ 5

 

Korzystanie ze świetlicy szkolnej

 

 1. Z zajęć świetlicowych mogą korzystać tylko i wyłącznie uczniowie bez objawów infekcji dróg oddechowych, których domownicy nie przebywają na kwarantannie bądź obserwacji z powodu podejrzenia choroby zakaźnej COVID-19.

 

 1. W świetlicy mogą przebywać tylko uczniowie zapisani w określonym czasie wynikającym z deklaracji rodzica – zgodnie z zadeklarowanymi godzinami mogą przebywać tylko zdrowi uczniowie.

 

 1. Nie obowiązuje nakaz noszenia maseczek, na życzenie rodziców dzieci mogą nosić maseczki.

 

 1. Przed wejściem do sali trzeba zdezynfekować dłonie.

 

 1. Podczas pobytu na świetlicy należy zachować szczególną higienę i bezpieczne odległości.

 

 1. Przed i po spożyciu posiłku należy umyć dłonie.

 

 1. Można korzystać z gier i zabawek, które można łatwo zdezynfekować.

 

 1. Sala i sprzęty będę dezynfekowane w danym dniu po zajęciach świetlicowych.

 

 1. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy).

 

 1. Podczas zajęć świetlicowych dzieci mogą korzystać tylko z własnych przyborów.

 

 

ZEBRANIE OGÓLNE

RODZICÓW

  WTOREK 22.09.2020

godz. 14.15

ZAPRASZAMY

Orlik w Tylawie otwarty

tel. do animatora: 517800596

Zegar

Imieniny