Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
YouTube Facebook Google Plus
Zespół Szkół Publicznych w Tylawie

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Zarząd Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/24

Przewodniczący: Tomasz Agaś

Zastępca: Wiktoria Wódczyńska

Sekretarz: Dominik Orłowski

Skarbnik: Michał Orlof

Funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego pełni Pan Grzegorz Lega

 

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (tekst jednolity dz. U. Nr 67 z 1996 roku z późniejszymi zmianami).
 2. Statut Zespołu Szkół Publicznych w Tylawie.

 

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Samorząd  Uczniowski jest młodzieżową władzą w szkole i jedynym reprezentantem uczniów.
 2. Samorząd Uczniowski jest organem szkoły tworzonym przez wszystkich uczniów.
 3. Wszyscy uczniowie mają prawo wybierać i być wybierani do młodzieżowych władz w szkole.
 4. Kadencja Samorządu trwa 1 rok
 5.  Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 6. Samorząd może przedstawić radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  1. Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem
   i stawianymi wymaganiami;
  2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  3. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania
   i zaspokajania własnych zainteresowań;
  4. Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
  5. Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgadnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
  6. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu.

 

 

 1. Organy Samorządu uczniowskiego
  1. Organami Samorządu są:
   1. Rada Samorządu Uczniowskiego,
   2. Rady klasowe.
  2. Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą:
   1. Przewodniczący,
   2. Zastępca Przewodniczącego,
   3. Sekretarz,
   4. Skarbnik.
  3. Opiekun Samorządu Uczniowskiego ma prawo veta w każdej decyzji podejmowanej przez  Samorząd Uczniowski.
  4. Dyrektor zapewnia organom Samorządu warunki organizacyjne, w tym lokalowe oraz stale współpracuje z Samorządem.

 

 1. Kompetencje Organów oraz członków Rady Samorządu Uczniowskiego
 1. Rada Samorządu Uczniowskiego:
  1. Podejmuje uchwały dotyczące głównych kierunków działań Samorządu,
  2. Opracowuje (wspólnie z Radami Klasowymi) program prac i Regulamin Samorządu,
  3. Reprezentuje Samorząd,
  4. Powołuje sekcje, mianuje ich przewodniczących, przydziela im zadania oraz nadzoruje ich prace,
  5. Prowadzi dokumentacje Samorządu,
  6. Gromadzi środki finansowe do realizacji celów statutowych,
  7. Informuje o prawach i obowiązkach uczniów.

 

 1. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:
  1. Reprezentuje Samorząd wobec Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców,
  2. Czuwa nad całokształtem prac Samorządu i współpracuje z organizacjami działającymi na terenie szkoły i poza nią,
  3. Pośredniczy pomiędzy nauczycielami a uczniami,
  4. Służy doradztwem i pomocą dla wszystkich członków Samorządu,
  5. Zwołuje zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego.

 

 1. Zastępca przewodniczącego:
  1. Przejmuje obowiązki przewodniczącego Samorządu w razie jego nieobecności,
  2. Wspomaga wszelkie działania Samorządu Uczniowskiego,
  3. Odpowiada za kontakt pomiędzy Radą a społecznością uczniowską.

 

 1. Sekretarz:
  1. Prowadzi na bieżąco zeszyt protokołów,
  2. Sporządza protokół z posiedzeń Rady Samorządu Uczniowskiego oraz Samorządu Uczniowskiego,
  3. Powiadamia o zebraniach członków Rady i Samorządu.

 

 1. Skarbnik:
  1. Odpowiada za zebrane przez Samorząd środki finansowe,
  2. Pobiera dobrowolne składki uczniowskie,
  3. Prowadzi ewidencje dochodów i wydatków,
  4. Na koniec każdego semestru składa sprawozdanie z dysponowania przez Samorząd środkami finansowymi.

 

 1. Rada Klasowa:
  1. Reprezentuje opinie i wnioski ogółu uczniów na tle prac Samorządu,
  2. Opracowuje (wspólnie z Radą Samorządu) program prac i regulamin Samorządu,
  3. Wspomaga Radę Samorządu w realizacji wszystkich zadań wynikających z tej funkcji.

 

 1. Zadania opiekuna Samorządu:
  1. Opiekun uczestniczy we wszystkich pracach Samorządu.
  2. Koordynuje działalność Samorządu i jest jego doradcą.
  3. Czuwa nad całokształtem pracy Samorządu.
  4. Zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.
  5. Jest jedyną osobą uprawnioną do zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych w związku z działalnością Samorządu.
  6. Nadzoruje dokumentację rozliczeń finansowych.
  7. Może w uzasadnionych przypadkach podać się do dymisji.
  8. Opiekun Samorządu Uczniowskiego nie ma prawa decydować „za” lub „w imieniu” Samorządu Uczniowskiego.

 

 1. Tryb przeprowadzania wyborów:
  1. Kadencja władz  Samorządu trwa 1 rok.
  2. Wybory odbywają się w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego.
  3. Wybory są:
   1. Powszechne, tzn. każdy uczeń ma prawo do udziału w głosowaniu,
   2. Równe, tzn. każdy uczeń ma jeden głos,
   3. Bezpośrednie, tzn. każdy głosuje osobiście i bezpośrednio wybiera władzę Samorządu Uczniowskiego,
   4. Tajne, tzn. wybór jest anonimowy (należy stworzyć warunki zapewniające tajność aktu głosowania).
  4. Kandydować może każdy uczeń.
  5. Kandydaturę zgłasza się pisemnie podając:
 1. Imię i nazwisko,
 2. Listę minimum 20 osób popierających danego kandydata.
  1. Okres zgłaszania kandydatów trwa 7 dni.
  2. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego przeprowadza komisja powołana przez Radę mijającej kadencji.
  3. Skład Rady Samorządu Uczniowskiego jest uzupełniany po roku spośród uczniów będących na kolejnych miejscach w ilości głosów  uzyskanych w wyborach.
  4. Wybory do Rady Samorządu przebiegają następująco:
 1. Kandydaci powinni zebrać podpisy osób je popierających w ilości 20,
 2. Kandydat bierze udział w kampanii wyborczej, która odbywa się przez plakatowanie, spotkania itp.,
 3. Kampania trwa 1 tydzień przed wyborami,
 4. Na listach do głosowania nazwiska kandydatów umieszczone są w kolejności alfabetycznej,
 5. Głosowanie dokonuje się przez postawienie znaku „x” przy jednym nazwisku spośród wszystkich kandydatów i wrzucenie karty do wyborczej urny,
 6. Na pierwszym posiedzeniu Rada przydziela funkcje poszczególnym osobom,
  a przewodniczącym zostaje osoba, która w głosowaniu uzyskała największą ilość głosów.

VI. Przepisy końcowe:

 1. Dyrektor szkoły ma prawo zawiesić uchwałę lub inne postanowienia Rady Samorządu jeżeli jest ona sprzeczna ze Statutem lub możliwościami szkoły.
 2. Spory wynikające z interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzyga Samorząd Uczniowski wspólnie z Dyrektorem Szkoły.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

Zegar

LO DUKLA - NASZE LICEUM

Imieniny