Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
YouTube Facebook Google Plus
Zespół Szkół Publicznych w Tylawie

Zdalne nauczanie

Regulamin

funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Tylawie w okresie zawieszenia wszystkich zajęć stacjonarnych i przejścia na kształcenie na odległość.

§ 1

 1. W przypadku pojawienia się zagrożenia na terenie placówki  związanego z pojawieniem się wirusa Covid – 19, dyrektor za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego może zawiesić prowadzenie zajęć stacjonarnych i przejście na nauczanie zdalne bądź mieszane grupy uczniów, klasy lub zagrożonych klas lub całej szkoły.
 2. Wychowawcy są zobowiązani za pomocą dziennika lub pisemnego potwierdzenia  do zebrania informacji od uczniów lub ich rodziców o tym, że posiadają sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu w domu. Po dokonaniu diagnozy przekazują pisemną notatkę z wynikami diagnozy określającą potrzeby uczniów w tym zakresie.
 3. W przypadku zgłoszenia przez rodzica (prawnego opiekuna) braku sprzętu komputerowego lub utrudnionego dostępu do niego u ucznia, dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem informatyki i wychowawcą klasy użycza lub udostępnia w innej formie szkolny sprzęt komputerowy do realizacji zdalnego nauczania.
 4. W przypadku braku sprzętu komputerowego u nauczycieli dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem informatyki użycza dostępny  sprzęt komputerowy do realizacji zdalnego nauczania. Jeżeli nie będzie takiej możliwości dyrektor wyznacza salę z odpowiednim wyposażeniem, z której będzie korzystał nauczyciel w czasie zdalnego nauczania przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa opisanych w szkolnych procedurach.
 5. W przypadku stwierdzenia, że nie wszyscy uczniowie i/lub nauczyciele mają dostęp do infrastruktury informatycznej umożliwiającej interakcję pomiędzy nauczycielami a uczniami dyrektor zgłasza sprawę do organu  prowadzącego i równocześnie podejmuje inne kroki, które pozwolą na uzupełnienie sprzętu.
 6. W trakcie roku szkolnego dyrektor szkoły przy współudziale wychowawców diagnozują kwestię zadowalającego dostępu do infrastruktury informatycznej (dwa razy w roku) z przeprowadzonej diagnozy opracowują raport.

§ 2

Realizacja zajęć z wykorzystaniem narzędzi TIK

 1. Po dokonaniu analizy możliwości technicznych wprowadza się wspólną dla wszystkich platformę komunikacji podczas nauczania na odległość – Dziennik Elektroniczny, do komunikacji audiowizualnej będzie wykorzystywana platforma Office 365 (aplikacja Microsoft Teams),
 2. Dopuszcza się w okresie przejściowym (dwa tygodnie) korzystanie z innych sposobów komunikacji elektronicznej.
 3. Ustala się  termin wysyłania przez nauczycieli prac domowych/innych zadań każdego dnia do godziny 1500 .
 4. W miesiącu wrzesień/październik odbędą się szkolenia z zakresu TIK wykorzystywanych do zdalnego nauczania.

§ 3

Bezpieczeństwo w sieci

 1. Nauczyciel podczas pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zagrożeniem COVID-19 może korzystać ze sprzętu komputerowego udostępnionego przez Szkołę.
 2. W przypadku korzystania podczas pracy, o której mowa w ust. 1, ze sprzętu prywatnego, nauczyciel dba o to, aby posiadany system operacyjny był aktualny, w szczególności aby zostały zainstalowane wszystkie aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa oraz program antywirusowy.
 3. Podczas pracy, o której mowa w ust. 1, nauczyciel korzysta wyłącznie z ustalonych przez Dyrektora programów do prowadzenia nauczania zdalnego z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość (wybrane przez szkołę komunikatory).
 4. Uczeń w okresie nauki zdalnej korzysta z systemu operacyjnego z zainstalowanymi najnowszymi aktualizacjami związanymi z bezpieczeństwem.
 5. W czasie nauki zdalnej zaleca się niekorzystanie z publicznych punktów dostępu do Internetu, lecz wyłącznie z zaufanego połączenia.
 6. Wychowawcy są zobowiązani na spotkaniach z rodzicami bądź poprzez dziennik elektroniczny poinformować rodziców o zagrożeniach związanych z użytkowaniem Internetu.
 7. Rodzice mają możliwość zgłaszania sytuacji stanowiących zagrożenie związane z użytkowaniem Internetu do wychowawcy bądź dyrekcji poprzez dziennik elektroniczny.
 8. Uczniowie mają loginy i hasła celem korzystania z wybranej przez szkołę platformy internetowej. (platforma zintegrowana z dziennikiem elektronicznym)
 9. Uczniowie klas I – III mogą spędzać nie więcej niż 1,5 godziny dziennie z przerwami co najmniej 10 minutowymi po każdej godzinie przed monitorem ekranowym.
 10. Uczniowie klas IV- VIII mogą spędzać nie więcej niż 2,5 godziny dziennie z przerwami co najmniej 10 minutowymi po każdej godzinie przed monitorem ekranowym.
 11. Lekcja prowadzona z monitorem ekranowym powinna trwać nie dłużej niż 30 minut.

§ 4

Źródła i materiały dla uczniów

Nauczyciele opracowują i wskazują źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, np.: podręczniki, zeszyty ćwiczeniowe, portale edukacyjne, z których uczniowie mogą korzystać.

 1. Zajęcia laboratoryjne powinny odbywać się z uwzględnieniem ograniczenia wynikającego ze specyfiki zajęć, np. dotyczące ćwiczeń laboratoryjnych, ćwiczeń gimnastycznych , nauczyciel dostosowuje formę przekazu do przekazywanych treści.
 2. Po przejściu na nauczanie zdalne należy korzystając z dziennika elektronicznego poinformować każdego ucznia i rodzica o ustalonych źródłach i materiałach, z których uczniowie mogą korzystać?

§ 5

Modyfikacja zestawu programów

 1. Po przejściu na nauczanie zdalne można poddać modyfikacji zestawy programów, dostosowując je do zdalnego nauczania np. poprzez przestawianie działów (realizowanie na odległość tych tematów, które uczeń może opanować w dużej mierze samodzielnie), rezygnację z treści spoza podstawy programowej, który pozwala efektywniej  nauczać na odległość.
 2. W przypadku wybrania innego programu, należy o tym fakcie poinformować dyrektora szkoły.
 3. Dyrektor monitoruje realizację podstawy programowej poprzez analizę wpisów w dzienniku elektronicznym oraz prowadzi monitoring kontaktów nauczycieli z uczniami.

§ 6

Modyfikacja programu wychowawczo-profilaktycznego

 1. Rada Pedagogiczna na pierwszym posiedzeniu analizuje program wychowawczo-profilaktyczny i dokonuje jego modyfikacji pod kontem nauczania na odległość jeżeli  zauważono, że nauczanie na odległość może generować inne problemy niż te dotychczas pojawiające się.
 2. Po pozytywnym zaopiniowaniu projektu programu wychowawczo – profilaktycznego program zostaje przekazany do uchwalenia Radzie Rodziców, która może nanieść swoje uwagi.

§ 7

Tygodniowy zakres treści nauczania

 1. Zlecam realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kstałcenia na odległość:
 1. w ramach obowiązującego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z PPP oraz godzin realizowanych indywidualnie z uczniem .
 2. w ramach godzin ponadwymiarowych jeżeli w ramach tych godzin nauczyciel będzie podejmował czynności związane z realizacją i udokumentuje ich realizację.
 1. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 realizuje się poprzez:
 1. przygotowanie do zajęć: opracowanie materiałów, przesyłanie ich uczniom, a także weryfikacja ich dostarczenia.
 2. konsultacje z rodzicami i uczniami,
 1. Inne obowiązki, zadania i czynności, w tym zlecone przez dyrektora szkoły nauczyciele realizują w ramach czasu pracy o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela
 2. Zajęcia zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zalicza się do wymiaru godzin nauczyciela, jeżeli:
 1. nauczyciel zapewnił uczniom, a w przypadku uczniów klas I-III i dzieci oddziału przedszkolnego ich rodzicom, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć w formie elektronicznej,
 2. każdy uczeń, a w przypadku uczniów klas I-III i dzieci oddziału przedszkolnego każdy rodzic, posiada możliwość konsultacji z nauczycielem,
 3. nauczyciel przekazał każdemu uczniowi lub rodzicom informację o formie i terminach konsultacji,
 1. Biblioteka szkolna działa według nowego harmonogramu i zgodnie z procedurami bezpieczeństwa. O godzinach pracy biblioteki uczniowie i rodzice zostaną poinformowani poprzez stronę internetową szkoły.
 2. Nauczyciele świetlicy opracowują i przekazują lub publikują na stronie szkoły zestawy ćwiczeń, gier relaksacyjnych itp.
 3. Nauczyciel dokonuje weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów przez bieżącą kontrolę postępów w nauce, w tym również informuje uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, sprawdziany bądź inne zadania są przesyłane za pomocą dziennika elektronicznego baź w sposób wcześniej ustalony z uczniem lub rodzicem.
 4. Nauczyciel, w ramach czynności o których mowa w § 1 ust 2 udziela wsparcia uczniom objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
 5. Zajęcia dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizuje w ramach obowiązkowego wymiaru zajęć, nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne.
 6. W okresie obowiązywania czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w ramach zdalnego nauczania, dyrekcja zobowiązuje wszystkich nauczycieli do podjęcia następujących działań:
 1. dokumentowania swojej pracy poprzez wpisywanie tematów zajęć w dzienniku elektronicznym zgodnie z tygodniowym planem lekcji,
 2. oznaczania wpisywanego tematu adnotacją: (lekcja zdalna – skrót LZ),
 3. dokumentowania frekwencji uczniów wpisem „nz (nauczanie zdalne)”,
 4. uwzględniania równomiernego obciążania uczniów w poszczególnych dniach tygodnia i możliwości psychofizycznych uczniów w podejmowaniu intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
 5. zróżnicowania zajęć w każdym dniu wynikających z planu lekcji zawartego w dzienniku elektronicznym,
 6. realizacji zajęć dodatkowych (rewalidacyjnych oraz pomocy psychologiczno- pedagogicznej) zgodnie z tygodniowym planem i dokumentowania ich odpowiednim wpisem w dzienniku elektronicznym,
 7. przeprowadzania: zajęć realizowanych indywidualnie i nauczania indywidualnego zgodnie z ustalonym wcześniej i znanym uczniowi planem oraz dokumentowania tych zajęć poprzez gromadzenie informacji o terminach przeprowadzonych zajęć wraz z dokumentacją elektroniczną przekazywaną uczniowi (sporządzone notatki własne po powrocie do szkoły należy wykorzystać do uzupełnienia właściwej dokumentacji),
 8. dostosowania programu nauczania do specyfiki zdalnego nauczania (zmiana sposobu realizacji podstawy programowej poprzez układ i dobór treści),
 9. przekazywania uczniom treści nauczania umożliwiających naprzemienne łączenie kształcenia z użyciem monitora ekranowego oraz bez jego użycia zgodnie z ustalonym „Harmonogramem zdalnego nauczania”,
 10. dokumentowania postępów (wpisywania ocen) uczniów w sposób tradycyjny w dzienniku elektronicznym,
 11. przekazania uczniom i rodzicom informacji o formach i terminach konsultacji z nauczycielem przedmiotu, np. dziennik elektroniczny, e-mail, sms,
 12. realizowania kształcenia na odległość z wykorzystaniem wypracowanych przez siebie metod i technik oraz materiałów rekomendowanych (jako możliwość) przez MEN, w tym: Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (www.epodreczniki.pl), stron internetowych CKE i OKE oraz programów prezentowanych przez publiczną telewizję i radiofonię.

§ 8

Uczestnictwo uczniów w zajęciach

Nauczyciel potwierdza wpisem w dzienniku obecność ucznia na  zajęciach, przy czym potwierdzeniem udziału w zajęciach (obecności) jest udział w zajęciach online i/lub fakt odebrania wiadomości w e-dzienniku,

 1. Rodzice poprzez dziennik elektroniczny usprawiedliwiają nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych do tygodnia czasu.
 2. Wychowawcy są zobowiązani do skutecznego poinformowania wszystkich uczniów i rodziców o sposobie potwierdzania uczestnictwa uczniów na zajęciach oraz sposobie i terminie usprawiedliwiania nieobecności.

§ 9

Konsultacje z nauczycielami

Każdy uczeń lub rodzic ma możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia poprzez dziennik elektroniczny lub inny indywidualnie ustalony przez nauczyciela po rozpoczęciu zajęć zdalnych.

 1. W trakcie roku szkolnego terminy konsultacji są dostępne  na stronie internetowej szkoły.
 2. Terminy konsultacji będą indywidualnie ustalane po zgłoszeniu takiej potrzeby.
 3. Konsultacje mogą się odbywać poprzez dziennik elektroniczny, telefonicznie, indywidualnie i grupowo w szkole.

§ 10

Wybrane aspekty klasyfikacji

Egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe mogą być przeprowadzane w formie wideokonferencji na podstawie obowiązujących przepisów prawa oświatowego.

 1. W przypadku  wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia rocznej oceny z zachowania stosuje się przepisy zawarte w statucie szkoły (zastrzeżenia do trybu ustalenia rocznej oceny z zachowania należy skierować do dyrekcji poprzez dziennik elektroniczny).
 2. Zajęcia realizowane w formach pozaszkolnych mogą być zaliczane w formie wideokonferencji na podstawie obowiązujących przepisów prawa oświatowego.

§ 11

Monitorowanie postępów uczniów

Postępy uczniów są monitorowane przez nauczycieli poprzez: kartkówki online, sprawdziany, testy, odsyłanie prac, zadań domowych.

 1. Nauczyciele uwzględniają możliwości przygotowania się ucznia i dają czas na wykonanie przesłanych zadań.
 2. W przypadku problemów z Internetem w trakcie pisania prac przewiduje się możliwość napisania ponownie kartkówki, sprawdzianu.
 3. Należy uwzględniać odpoczynek nocny ucznia i dni wolne w przypadku ustalania terminu odsyłania prac.
 4. Nauczyciel ustala, jak rodzice i uczniowie będą informowani o ocenach oraz ile czasu potrzebuje na poprawę zadanych zadań, testów, kartkówek, sprawdzianów.
 5. Ilość  sprawdzianów i testów w ciągu dnia i tygodnia reguluję obowiązujący WSO.
 6. Nauczyciele są zobowiązani z zasadami opisanymi powyżej zapoznać ucznia i rodzica.
 7. Uczniowie oraz rodzice o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach są informowani na bieżąco poprzez dziennik elektroniczny.

§ 12

Koordynowanie współpracy nauczycieli z uczniami lub rodzicami

Dyrektor koordynuje współpracę nauczycieli z rodzicami w zakresie organizacji kształcenia dla uczniów posiadających orzeczenia, opinie, zdiagnozowanych przez szkołę ze względu na specjalne potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne (uczniowie mający trudności bez orzeczeń i opinii, uczniowie zdolni) poprzez ustalone godziny konsultacji.

 1. Korzystając z wybranych narzędzi do prowadzenia wideokonferencji dyrektor koordynuje spotkania zespołu nauczycieli i rodziców dotyczące wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i ipet-u, uzyskiwania zgody na udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, informowania o formach i terminach odbywania zajęć rewalidacyjnych i z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Współpraca nauczycieli z uczniami lub rodzicami   może być również koordynowana poprzez ankiety, informację od nauczycieli lub zespołów zadaniowych, pocztę elektroniczną.
 2. W ramach wspomagania nauczycieli współpracuje z pedagogiem, wychowawcą, doradcą zawodowym i  innymi, uwzględniając bieżącą diagnozę potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów.

§ 13

Inne zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego

Prowadzone przez nauczycieli zajęcia online mogą być obserwowane przez dyrektora, w ramach prowadzonego wewnętrznego nadzoru pedagogicznego.

 1. Celem obserwacji, o której mowa w ust. 1, jest weryfikowanie materiałów udostępnianych wychowankom do nauki, obserwowanie działań nauczyciela, w szczególności dotyczących: komunikowania uczniom celów zajęć, wskazywania wymaganych zadań i aktywności, wspierania uczniów w ich realizacji, dawania wskazówek, ukierunkowywania, oceniania oraz ilości zadawanych prac domowych. Obserwacje dyrektor prowadzi zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego oraz – jeżeli wynika to z potrzeb – także w trybie doraźnym.
 2. Nauczyciele i wychowawcy są zobowiązani do zapoznania uczniów i rodziców z  w/w przepisami.

 

SPOTKANIE Z RODZICAMI

  WTOREK 19.09.2023

godz. 14.15 zebranie ogólne

ZAPRASZAMY

Orlik w Tylawie otwarty tel. do animatora   791805149

LO DUKLA - NASZE LICEUM

Zegar

Imieniny