Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
YouTube Facebook Google Plus
Zespół Szkół Publicznych w Tylawie

PROCEDURY BEZPIECZŃSTWA w związku z COVID-19

Procedury bezpieczeństwa w czasie stanu epidemii w związku

z COVID-19 obowiązujące w Szkole Podstawowej w Tylawie
od 1 września 2021 r.

(aktualizacja z dn. 24 sierpnia 2021 r.)

 

Procedura dotyczy uczniów, dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego, rodziców/prawnych opiekunów, nauczycieli, pracowników obsługi i osoby trzecie odwiedzające szkołę.

Ustalenie poniższych zasad jest podyktowane tylko i wyłącznie zachowaniem dobrego zdrowia wszystkich osób przebywających w budynku i na terenie szkoły. Przestrzeganie ich jest wyrazem odpowiedzialności za siebie i inne osoby.

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Do szkoły/oddziału przedszkolnego może uczęszczać uczeń/dziecko bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.

 

 1. Uczniowie/dzieci mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej lub niezamieszkujących z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej, m.in. stosowanie maseczek w pomieszczeniach zamkniętych szkoły lub gdy nie ma możliwości zachowania dystansu na terenie szkoły (rekomendowane maseczki chirurgiczne).

 

 1. Przy wejściu do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk lub zakładanie rękawiczek jednorazowych.

 

 1. Opiekunowie odprowadzający dzieci lub uczniów mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
 1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych.

 

 1. W szkole ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązują je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 

 1. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość:
 1. tel. komórkowy – 694035125,
 2. tel. stacjonarny – 13 4330709,
 3. e-mail – sptylawa@wp.pl,
 4. dziennik elektroniczny – https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminadukla
 5. kontakt telefoniczny z wychowawcą klasy.

 

 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika obowiązkowo dokonuje się pomiaru temperatury ciała;
 • jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły) przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,
 • jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy  37,2°C - 37,9 °C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły.

 

 1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia lub dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, stara się odizolować ucznia w gabinecie pomocy profilaktycznej, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie informuje  dyrektora (w przypadku jego nieobecności: wychowawcę lub innego nauczyciela) w celu powiadomienia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu) i zapewnienia właściwej opieki nad odizolowanym uczniem.

 

 1. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

§ 2

Organizacja zajęć i pobytu na terenie szkoły

 1. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.

 

 1. W przestrzeniach wspólnych szkoły (korytarze, szatnia, aula), podczas przerw międzylekcyjnych obowiązuje nakaz zachowania dystansu przez uczniów, pracowników szkoły oraz osoby trzecie znajdujące się na terenie szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 1. Z obowiązku osłony ust i nosa zwolnione są dzieci do lat 5, osoby niepełnosprawne oraz posiadające stosowne zaświadczenie lekarskie.

 

 1. W salach lekcyjnych podczas zajęć nie ma obowiązku osłony ust i nosa pod warunkiem zachowania właściwego dystansu społecznego.

 

 1. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, należy:
 • zachować odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m, chyba, że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika,
 • pozostawić wolną ławkę w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,
 • przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekować powierzchnię dotykową biurka nauczyciela,
 • w miarę możliwość, ograniczyć przemieszczanie się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów,

 

 1. Pracownicy szkoły mają obowiązek zachowania właściwego dystansu w przestrzeniach wspólnych szkoły (pokój nauczycielski, korytarz) lub stosować osłonę ust i nosa.

 

 1. Uczniowie powinni znać i przestrzegać „10 zasad dla ucznia” opublikowanych przez MEN, których tekst jest upubliczniony w salach szkolnych i na korytarzach.

 

 1. Uczniowie mają obowiązek korzystania tylko z ustalonego boksu i miejsca w szatni.

 

 1. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

 

 1. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) przyniesionych zabawek lub innych rzeczy.

 

 1. Głównym wejściem do szkoły pozostaje wejście dolne od wschodniej strony.

 

 1. Uczniowie dowożeni wchodzą do szkoły niezwłocznie po przyjeździe, a uczniowie dochodzący przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

 

 1. Uczniowie dowożeni do szkoły z miejscowości Mszana i Barwinek oraz zapisani do świetlicy z miejscowości Tylawa udają się do świetlicy i tam przebywają do momentu rozpoczęcia zajęć.

 

 1. Pozostali uczniowie dowożeni do szkoły są zwolnieni z pobytu na świetlicy i udają się niezwłocznie do ustalonych stref przed klasami i przebywają pod opieką nauczycieli dyżurnych.

 

 1. Po przebraniu uczniowie bez zbędnej zwłoki udają się do świetlicy lub ustalonych stref przed klasami.

 

 1. Ustala się następujący przydział sal lekcyjnych dla poszczególnych klas:

 

KLASA

NR. SALI

„O”

12

I

11

II

9

III

7

IV

2

V

4

VI

5

VIII

3

 

 

 1. Do pracowni komputerowej i podczas wyjścia z budynku uczniowie wyruszają z ustalonych stref pod opieką właściwego nauczyciela.

 

 1. Dożywianie uczniów organizuje się z zapewnieniem właściwych warunków sanitarno-higienicznych w wyznaczonej sali z zachowaniem następującej kolejności:
 1. – oddział przedszkolny,
 2. – klasy I - III,
 3. – klasy IV - VIII,
 1. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.

 

 1. Po zakończeniu zajęć uczniowie dojeżdżający i korzystający ze świetlicy udają się niezwłocznie na świetlicę, pozostali bez zbędnej zwłoki opuszczają teren szkoły.

 

 1. Uczniowie w miarę możliwości są zobowiązani do przebywania podczas oczekiwania na lekcje w wyznaczonych dla nich strefach na korytarzu szkolnym.

 

 1. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub w ustalonym z nauczycielem miejscu. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 

 1. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

 

 1. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie długiej przerwy w wyznaczonych miejscach i pod opieką nauczyciela.

 

 1. Zajęcia z wychowania fizycznego jeśli tylko pozwalają na to warunki pogodowe należy prowadzić na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły.

 

 1. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

 

 1. Zaleca się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.

 

 1. Rodzice uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby mogą pozostawić ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas.

§ 3

Korzystanie z biblioteki szkolnej

 

 1. W bibliotece szkolnej może przebywać jednocześnie 2 osoby, w tym nauczyciel bibliotekarz z zachowaniem dystansu społecznego.

 

 1. Biblioteka szkolna będzie czynna w określonych godzinach. Godziny pracy zostaną wyznaczone i podane do wiadomości czytelników w pierwszym tygodniu nauki.
 2. Nauczyciel bibliotekarz jest zaopatrzony w środki ochrony osobistej (rękawiczki, osłona ust i nosa) oraz środek do dezynfekcji blatu i korzysta z nich zgodnie z potrzebami.

 

 1. W trakcie pracy pomieszczenie biblioteczne jest odpowiednio  wietrzone.

 

 1. Przed wejściem do biblioteki szkolnej obowiązuje dezynfekcja rąk.

 

 1. Książki zwrócone przez czytelników zostaną odłożone na okres min. 2 dni do tekturowego kartonu, opatrzone datą zwrotu i włączone do ponownego użytkowania po czasie obowiązującej je kwarantanny.

 

 1. Zwracanych do biblioteki książek nie należy dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi.

§ 4

Podejmowanie czynności sanitarno - higienicznych

 

 1. Zobowiązuje się wszystkie osoby trzecie, w tym rodziców i opiekunów uczniów, które wchodzą do szkoły aby dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos.

 

 1. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

 

 1. Pracownicy obsługi sprzątającej zobowiązani są do codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników oraz klawiatur, a także  powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków.

 

 1. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

 

 1. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 

 1. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.

 

 1. Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych, należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania. Zalecenia w tym zakresie zostały wskazane na stronie internetowej GIS:

 

 1. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

 

 1. W miejscach gdzie odbywają się ćwiczenia fizyczne używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

 

 1. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 

 1. Pracownicy obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

§ 5

Korzystanie ze świetlicy szkolnej

 

 1. Z zajęć świetlicowych mogą korzystać tylko i wyłącznie uczniowie bez objawów infekcji dróg oddechowych, których domownicy nie przebywają na kwarantannie bądź obserwacji z powodu podejrzenia choroby zakaźnej COVID-19.

 

 1. W świetlicy mogą przebywać tylko uczniowie zapisani w określonym czasie wynikającym z deklaracji rodzica – zgodnie z zadeklarowanymi godzinami mogą przebywać tylko zdrowi uczniowie.

 

 1. Nie obowiązuje nakaz noszenia maseczek, na życzenie rodziców dzieci mogą nosić maseczki.

 

 1. Przed wejściem do sali trzeba zdezynfekować dłonie.

 

 1. Podczas pobytu na świetlicy należy zachować szczególną higienę i bezpieczne odległości.

 

 1. Przed i po spożyciu posiłku należy umyć dłonie.

 

 1. Można korzystać z gier i zabawek, które można łatwo zdezynfekować.

 

 1. Sala i sprzęty będę dezynfekowane w danym dniu po zajęciach świetlicowych.

 

 1. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy).

 

 1. Podczas zajęć świetlicowych dzieci mogą korzystać tylko z własnych przyborów.

§ 6

Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejsze procedury obowiązują do odwołania.

 

 1. Wszelkie zmiany w niniejszej procedurze mogą być wprowadzone w trybie w jakim zostały wprowadzone.

Orlik w Tylawie otwarty tel. do animatora   791805149

LO DUKLA - NASZE LICEUM

Zegar

Imieniny